محصولات الکتروموتور ارسم گوانگلو

محصولات الکتروموتور ارسم گوانگلو

شرکت گوانگلو یک شرکت چینی معتبر در زمینه تولید الکتروموتور است که نمایندگی های رسمی این شرکت در سراسر جهان به ارائه الکتروموتور با کیفیت مشهور شده اند. در ایران، این محصول را با نام الکتروموتور ارسم گوانگلو Ercem Guanglu Electromotors بفروش می رسانند. شرکت گوانگلو انواع مختلفی از الکترو موتورهای تکفاز و سه فاز را تولید می کند که در صنایع گوناگون به کار می روند. برای خرید الکتروموتور ارسم گوانگلو و یا آگاهی از قیمت این محصول با ما تماس بگیرید.

محصولات الکتروموتور ارسم گوانگلو

الکتروموتورهای تک فاز

۰٫۳۷KW تکفاز ۱۴۰۰ دور

 • ۰٫۳۷KW کیلو وات
 • ۰٫۵HP اسب بخار
 • ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ دور
 •  تک فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم

۰٫۳۷KW تکفاز ۳۰۰۰ دور

 • ۰٫۳۷KW کیلو وات
 • ۰٫۵HP اسب بخار
 • ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ دور
 •  تک فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم

۰٫۷۵KW تکفاز ۱۴۰۰ دور

 • ۰٫۷۵KW کیلو وات
 • ۱HP اسب بخار
 • ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ دور
 •  تک فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم

۰٫۳۷KW تکفاز ۳۰۰۰ دور

 • ۰٫۷۵KW کیلو وات
 • ۱HP اسب بخار
 • ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ دور
 •  تک فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم

۱٫۱KW تکفاز ۱۴۰۰ دور

 • ۱٫۱KW کیلو وات
 • ۱٫۵HP اسب بخار
 • ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ دور
 •  تک فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم

۱٫۱KW تکفاز ۳۰۰۰ دور

 • ۱٫۱KW کیلو وات
 • ۱٫۵HP اسب بخار
 • ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ دور
 •  تک فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم
محصولات الکتروموتور ارسم گوانگلو

۱٫۵KW تکفاز ۱۴۰۰ دور

 • ۱٫۵KW کیلو وات
 • ۲HP اسب بخار
 • ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ دور
 •  تک فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم

۱٫۵KW تکفاز ۳۰۰۰ دور

 • ۱٫۵KW کیلو وات
 • ۲HP اسب بخار
 • ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ دور
 •  تک فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم

۲٫۲KW تکفاز ۱۴۰۰ دور

 • ۲٫۲KW کیلو وات
 • ۳HP اسب بخار
 • ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ دور
 •  تک فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم
محصولات الکتروموتور ارسم گوانگلو

۲٫۲KW تکفاز ۳۰۰۰ دور

 • ۲٫۲KW کیلو وات
 • ۳HP اسب بخار
 • ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ دور
 •  تک فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم

۳KWتکفاز ۱۴۰۰ دور

 • ۳KW کیلو وات
 • ۴HP اسب بخار
 • ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ دور
 •  تک فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم

۳KW تکفاز ۳۰۰۰ دور

 • ۳KW کیلو وات
 • ۴HP اسب بخار
 • ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ دور
 •  تک فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم

محصولات ارسم گوانگلو

محصولات الکتروموتور ارسم گوانگلو

الکتروموتورهای سه فاز

۰٫۳۷KW  سه فاز ۱۴۰۰ دور

 • ۰٫۳۷KW کیلو وات
 • ۰٫۵HP اسب بخار
 • ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم

۰٫۳۷KW سه فاز ۳۰۰۰ دور

 • ۰٫۳۷KW کیلو وات
 • ۰٫۵HP اسب بخار
 • ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم

۰٫۷۵KW سه فاز ۱۴۰۰ دور

 • ۰٫۷۵KW کیلو وات
 • ۱HP اسب بخار
 • ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم
محصولات الکتروموتور ارسم گوانگلو

۰٫۷۵KW سه فاز ۳۰۰۰ دور

 • ۰٫۷۵KW کیلو وات
 • ۱HP اسب بخار
 • ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم

۱٫۱KW سه فاز ۱۴۰۰ دور

 • ۱٫۱KW کیلو وات
 • ۱٫۵HP اسب بخار
 • ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم
محصولات الکتروموتور ارسم گوانگلو

۱٫۱KW سه فاز ۳۰۰۰ دور

 • ۱٫۱KW کیلو وات
 • ۱٫۵HP اسب بخار
 • ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم

۱٫۵KW سه فاز ۱۴۰۰ دور

 • ۱٫۵KW کیلو وات
 • ۲HP اسب بخار
 • ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم
محصولات الکتروموتور ارسم گوانگلو

۱٫۵KW سه فاز ۳۰۰۰ دور

 • ۱٫۵KW کیلو وات
 • ۲HP اسب بخار
 • ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم

۲٫۲KW سه فاز ۱۴۰۰ دور

 • ۲٫۲KW کیلو وات
 • ۳HP اسب بخار
 • ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم

۲٫۲KW سه فاز ۳۰۰۰ دور

 • ۲٫۲KW کیلو وات
 • ۳HP اسب بخار
 • ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم
محصولات الکتروموتور ارسم گوانگلو

۳KW سه فاز ۱۴۰۰ دور

 • ۳KW کیلو وات
 • ۴HP اسب بخار
 • ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم

۳KW سه فاز ۳۰۰۰ دور

 • ۳KW کیلو وات
 • ۴HP اسب بخار
 • ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم

۴KW سه فاز ۱۴۰۰ دور

 • ۴KW کیلو وات
 • ۵٫۵HP اسب بخار
 • ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم
محصولات الکتروموتور ارسم گوانگلو

۴KW سه فاز ۳۰۰۰ دور

 • ۴KW کیلو وات
 • ۵٫۵HP اسب بخار
 • ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم

۵٫۵KW سه فاز ۱۴۰۰ دور

 • ۵٫۵KW کیلو وات
 • ۷٫۵HP اسب بخار
 • ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم

۵٫۵KW سه فاز ۳۰۰۰ دور

 • ۵٫۵KW کیلو وات
 • ۷٫۵HP اسب بخار
 • ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم

۷٫۵KW سه فاز ۱۴۰۰ دور

 • ۷٫۵KW کیلو وات
 • ۱۰HP اسب بخار
 • ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم
محصولات الکتروموتور ارسم گوانگلو

۷٫۵KW سه فاز ۳۰۰۰ دور

 • ۷٫۵KW کیلو وات
 • ۱۰HP اسب بخار
 • ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم

۱۱KW سه فاز ۱۴۰۰ دور

 • ۱۱KW کیلو وات
 • ۱۵HP اسب بخار
 • ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم
محصولات الکتروموتور ارسم گوانگلو

۱۱KW سه فاز ۳۰۰۰ دور

 • ۱۱KW کیلو وات
 • ۱۵HP اسب بخار
 • ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم

۱۵KW سه فاز ۱۴۰۰ دور

 • ۱۵KW کیلو وات
 • ۲۰HP اسب بخار
 • ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم

۱۵KW سه فاز ۳۰۰۰ دور

 • ۱۵KW کیلو وات
 • ۲۰HP اسب بخار
 • ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم
محصولات الکتروموتور ارسم گوانگلو

۱۸٫۵KW سه فاز ۱۴۰۰ دور

 • ۱۸٫۵KW کیلو وات
 • ۲۵HP اسب بخار
 • ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم

۱۸٫۵KW سه فاز ۳۰۰۰ دور

 • ۱۸٫۵KW کیلو وات
 • ۲۵HP اسب بخار
 • ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ دور
 •  سه فاز
 • اتصال پایه دار
 • پوسته آلومینیوم

محصولات الکتروموتور ارسم گوانگلو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست